ปฏิทินการรับสมัคร
วันที่ รายละเอียด
01 ต.ค 2560-
25 พ.ย 2560
รับสมัคร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ม.6/ปวช./ปวส.
01 ม.ค 2561-
31 ม.ค 2561
กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา (TCAS 2)
  ข่าวประกาศ
วันที่ รายละเอียด
01 ต.ค 2560 กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ม.6/ปวช./ปวส
01 ม.ค 2561 กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา (TCAS 2)
01 ต.ค 2560 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
07 ธ.ค 2560 ประกาศผลการรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio
  ติดตามข่าวที่ เฟสบุ๊ค Facebook Page